Information

Huỳnh Phước Hải

Information

Huỳnh Phước Hải

Faculty of Information Technology, Angiang University, Vietnam

hphai@agu.edu.vn

0918 939 068


Teach

Công nghệ phần mềm

Quản lý dự án phần mềm

Phân tích thiết kế, xây dựng phần mềm Hướng đối tượng

Khai phá dữ liệu

Nguyên lý máy học

Lập trình Python

Trí tuệ nhân tạo

Lập trình Web


Publications

Scopus

Orcid

Dblp

Google Scholar

Web of Science Researcher


Find me on social media.


Education

PhD Student in Information System

Nov 2016 - 2020

 • Can Tho University, Vietnam
 • Advisor: Assoc. Prof. Dr. Do Thanh Nghi, Dr. Nguyễn Văn Hòa
 • Dissertation: Effective model for gene expression data analysis Download

Master in Information System

Jan 2014 - July 2016

 • Can Tho University, Vietnam
 • Advisor: Dr. Van-Hoa Nguyen
 • Thesis: New approach to assembly of chloroplast genome Download

Information System

2003 - 2007

 • An Giang University, Vietnam
 • Advisor: Dr. Thanh-Nghi Doan
 • Thesis: Student Management System


Research interests

 • Data mining with SVM, Ensemble methods
 • Mining complex data: very-high-dimensional, large scale, gene expression data, medical data
 • Bioinformatics


Publications

Journal, book chapter

P-H. Huynh, V-H. Nguyen, T-N. Do. Improvements in the large p, small n classification issue. in SN Computer Science, Springer, Springer, 1, 207, 2020. Link

P-H. Huynh, V-H. Nguyen, T-N. Do. Novel hybrid DCNN-SVM model for classifying RNA-Sequencing gene expression data. in Journal of Information & Telecommunication, Vol.3(4): 533-547, Taylor & Francis, 2019. Link

P-H. Huynh, V-H. Nguyen, T-N. Do. Enhancing gene expression classification of support vector machines with generative adversarial networks. in Journal of Information and Communication Convergence Engineering, Vol.17(1):14-20, 2019.Link

Huỳnh Phước Hải, Nguyễn Văn Hòa. Quy trình lắp ráp bộ gien Chloroplast. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 9-16, 2015

Phuoc-Hai Huynh, Van Hoa Nguyen. New approach to assembly of chloroplast genome. Journal of Science An Giang University 4 (2015), 58, 2015


Conference, workshop

P-H. Huynh, V-H. Nguyen, and T-N. Do. A combined enhancing and feature extraction algorithm to improve learning accuracy for gene expression classification. in proc. of Intl Conf. on Future Data and Security Engineering 2019 (FDSE 2019), Springer, 2019, pp. 255-273.

P-H. Huynh, V-H. Nguyen, and T-N. Do. Random ensemble oblique decision stumps for classifying gene expression data. in proc. of Intl Symposium on Information and Communication Technology 2018 (SoICT 2018), pp.137-144.

P-H. Huynh, V-H. Nguyen, and T-N. Do. A coupling support vector machines with the feature learning of deep convolutional neural networks for classifying microarray gene expression data. in proc. of Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems, Springer, 2018, pp. 233-243.

Huỳnh Phước Hải, Nguyễn Văn Hòa, Đỗ Thanh Nghị, So sánh mô hình học sâu với các phương pháp học tự động khác trong phân lớp dữ liệu biểu hiện gen. FAIR 2017 Đà Nẵng

Trương Thị Diễm, Huỳnh Phước Hải, Nguyễn Văn Hòa. Xây dựng hệ thống hỗ trợ nhật ký điện tử và truy nguồn gốc tôm càng xanh theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Phú Thuận, Thoại Sơn. Hội thảo CNTT toàn quốc NCIT-CTU17, 2017

Minh-Tuyen Truong, Hoang-Tung Nguyen, Hoang-Anh Le, Phuoc-Hai Huynh, Van Hoa Nguyen, Giải pháp quản lý tài sản ngăn chặn bằng công nghệ BLOCKCHAIN. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ 12 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR)

Đoàn Thanh Nghị, Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Phước Hải, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hoàng Tùng, Lê Minh Tuấn Lâm. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Journal of Science An Giang University (2018)